DRUGA OBVESTILA

SKUPŠČINA – SKLIC

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, uprava sklicuje redno sejo skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d., ki bo dne 22. 7. 2021 ob 11:00. uri na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.

Celotno gradivo za zasedanje skupščine je vsem delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.

2021 sklic – objava
2021 sklic – obrazložitve
2021 sklic – obrazec za pooblastilo
2021 sklic – spremembe statuta
2021 sklic – informacije za delničarje
2021 sklic – obrazec prijava udeležbe
2021 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2020
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2020

Ljubljana, 17.06.2021

Preklic skupščine KS NALOŽBE d.d., Ljubljana sklicane za dne 28.5.2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča zainteresirano javnost, da uprava družbe, na podlagi dne 26.05.2021 prejete zahteve delničarja KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper (v nadaljevanju: KALANTIA LIMITED ) preklicuje skupščino družbe, ki je sklicana dne 28.5.2021 ob 14.00 uri na sedežu družbe na Dunajski cesti 9 v Ljubljani. Skupščina je bila sklicana na podlagi dne 19.4.2021 dane zahteve za sklic skupščine družbe v skladu s 4. odst. 295. člena ZGD-1 delničarja KALANTIA LIMITED.

Prejeta zahteva za preklic skupščine družbe je priloga tega obvestila.

Zahteva za preklic skupščine – 26.05.2021

Informacija o preklicu skupščine bo od 26.05.2021 dalje objavljena tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (https://www.ks-nalozbe.com/).

Ljubljana, 26.05.2021

2021 sklic – objava
2021 sklic – obrazložitve
2021 sklic – obrazec za pooblastilo
2021 sklic – obrazec prijava udeležbe
2021 sklic – obrazec informacija za delničarje

Ljubljana, 23.04.2021

Zahteva za sklic skupščine KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča zainteresirano javnost, da je dne 19. 4. 2021 prejela zahtevo delničarja KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper za sklic skupščine družbe.

Uprava družbe bo prejeto zahtevo obravnavala skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s tem obvestila deležnike.

Prejeta zahteva za sklic skupščine družbe je priloga tega obvestila.

Zahteva za sklic skupščine

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 19. 04. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 19.04.2021

Razširitev dnevnega reda skupščine družbe KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Obvestilo delničarjem o zahtevi s čistopisom dnevnega reda
Zahteva delničarja

Ljubljana, 23.06.2020

2020 sklic – objava
2020 sklic – obrazložitve
2020 sklic – obrazec za pooblastilo
2020 sklic – spremembe statuta
2020 sklic – informacije za delničarje
2020 sklic – obrazec prijava udeležbe
2020 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2019
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2019

Ljubljana, 15.06.2020

2019 sklic – objava
2019 sklic – obrazložitve
2019 sklic – obrazec za pooblastilo
2019 sklic – spremembe statuta
2019 sklic – informacije za delničarje
2019 sklic – obrazec prijava udeležbe
2019 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2018
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2018

2018 sklic – objava
2018 sklic – obrazložitve
2018 sklic – obrazec za pooblastilo
2018 sklic – spremembe statuta
2018 sklic – informacije za delničarje
2018 sklic – obrazec prijava udeležbe
2018 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2017
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2017

2017 sklic – objava
2017 sklic – obrazložitve
2017 sklic – obrazec za pooblastilo
2017 sklic – spremembe statuta
2017 sklic – informacije za delničarje
2017 sklic – obrazec prijava udeležbe
2017 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2016
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2016

2016 sklic – objava
2016 sklic – obrazložitve
2016 sklic – obrazec za pooblastilo
2016 sklic – spremembe statuta
2016 sklic – informacije za delničarje
2016 sklic – obrazec prijava udeležbe
2016 sklic – poročilo nadzornega sveta

2015 sklic – objava
2015 sklic – obrazložitve
2015 sklic – obrazec za pooblastilo
2015 sklic – spremembe statuta
2015 sklic – informacije za delničarje

2014 sklic – objava
2014 sklic – obrazložitve
2014 sklic – obrazec za pooblastilo
2014 sklic – spremembe statuta
2014 sklic – informacije za delničarje

2013 sklic – objava
2013 sklic – obrazložitve
2013 sklic – obrazec za pooblastilo
2013 sklic – spremembe statuta
2013 sklic – informacije za delničarje

2012 sklic – obrazložitve
2012 sklic – obrazec za pooblastilo
2012 sklic – spremembe statuta
2012 sklic – informacije za delničarje

2011 sklic – objava
2011 sklic – obrazložitve
2011 sklic – obrazec za pooblastilo
2011 sklic – spremembe statuta
2011 sklic – informacije za delničarje

2010 sklic – objava
2010 sklic – obrazložitve
2010 sklic – obrazec za pooblastilo
2010 sklic – spremembe statuta
2010 sklic – informacije za delničarje

2009 sklic – objava
2009 sklic – sklepi, utemeljitve
2009 sklic – obrazec za pooblastilo

2008 sklic – objava
2008 sklic – sklepi, utemeljitve

KS NALOŽBE d.d. - druga obvestila