DRUGA OBVESTILA

SKUPŠČINA – SKLIC

Razširitev dnevnega reda skupščine družbe KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KS Naložbe d.d.) v skladu z 298. členom ZGD-1 objavlja zahtevo delničarja za razširitev dnevnega reda in uvrstitev dodatnih točk na dnevni red skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d. sklicane za dne 13. 12. 2023, skupaj s čistopisom dnevnega reda ter stališčem uprave družbe glede zahteve za razširitev dnevnega reda.

Družba je zahtevo za razširitev dnevnega reda skupščine delničarjev prejela dne 16. 11. 2023 od delničarja Kapitalska družba d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana. Predlagatelj zahteva, da uprava družbe dopolni dnevni red skupščine delničarjev družbe z dodatnimi točkami, kot izhaja iz priložene zahteve.

Zahteva za dopolnitev dnevnega reda ter čistopis dnevnega reda se objavljata na enak način, kot sklic, in sicer z objavo na Ajpesu, spletnih straneh SEOnet in na spletnih straneh družbe https://www.ks-nalozbe.com/

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 20. 11. 2023 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Čistopis dnevnega reda skupščine
Zahteva delničarja
Stališče uprave

Ljubljana, 20.11.2023

Objava sklica izredne skupščine KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družbe, upoštevaje zahtevo delničarja družbe KALANTIA LIMITED z dne 6. 11. 2023 za sklic skupščine družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) uprava družbe sklicuje izredno sejo skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d., ki bo dne 13. 12. 2023 ob 9:00 uri na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.

Celotno gradivo za zasedanje skupščine je vsem delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 10. 11. 2023 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Objava sklica skupščine
Obrazložitev dnevnega reda
Informacije za delničarje
Obrazec za prijavo
Obrazec za pooblaščanje

Ljubljana, 10.11.2023

Zahteva za sklic skupščine KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča zainteresirano javnost, da je dne 6. 11. 2023 prejela zahtevo delničarja KALANTIA LIMITED, 261, 28 Oktovriou, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper za sklic skupščine družbe.

Uprava družbe bo prejeto zahtevo obravnavala skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s tem obvestila deležnike.

Prejeta zahteva za sklic skupščine družbe je v priponki tega obvestila.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 7. 11. 2023 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Zahteva za sklic skupščine z dne 6. 11. 2023

Ljubljana, 7.11.2023

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, uprava sklicuje redno sejo skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d., ki bo dne 27.7.2023 ob 9:00 uri na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.

Celotno gradivo za zasedanje skupščine je vsem delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.

2023 Objava sklica
2023 Obrazložitev dnevnega reda
2023 Informacije za delničarje
2023 Obrazec za prijavo
2023 Obrazec za pooblaščanje
Poročilo nadzornega sveta za leto 2022
KS Naložbe letno poročilo 2022
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2022
Poročilo o prejemkih za leto 2022

Ljubljana, 26.06.2023

Preklic izredne skupščine KS NALOŽBE d.d., Ljubljana sklicane za dne 12.12.2022 ob 9.00 uri na sedežu družbe na Dunajski cesti 9, Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča zainteresirano javnost, da uprava družbe, na podlagi dne 02.12.2022 prejete zahteve delničarja KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper (v nadaljevanju: KALANTIA LIMITED ) za preklic skupščine preklicuje izredno skupščino družbe, ki je sklicana dne 12.12.2022 ob 9.00 uri na sedežu družbe na Dunajski cesti 9 v Ljubljani. Skupščina je bila sklicana na podlagi dne 26.10.2022 dane zahteve za sklic skupščine družbe v skladu s 4. odst. 295. člena ZGD-1 delničarja KALANTIA LIMITED, katero je delničar v zahtevi za preklic skupščine umaknil.

Prejeta zahteva za preklic skupščine družbe je v priponki tega obvestila.

Informacija o preklicu skupščine bo od  05.12.2022 dalje objavljena tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (https://www.ks-nalozbe.com/).

Zahteva za preklic skupščine

Ljubljana, 05.12.2022

Popravek sklica izredne skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, družba KS Naložbe d.d. v zvezi s sklicem z dne 11. 11. 2022 izredne seje skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d., ki bo dne 12. 12. 2022 ob 9:00 uri na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja na dan sklica izredne skupščine popravek sklica in obrazložitve dnevnega reda in predlogov sklepov.

V sklicu skupščine ter obrazložitvi dnevnega reda in predlogov sklepov objavljenih na SeoNet in spletni strani družbe je pri zapisu naziva 2. točke dnevnega reda skupščine prišlo do zmotnega zapisa. Točka 2. dnevnega reda skupščine se namreč pravilno glasi »Likvidacija družbe«, kot je to zapisano v zahtevi delničarja družbe KALANTIA LIMITED z dne 26. 10. 2022. Glede na navedeno uprava družbe na dan sklica skupščine objavlja popravka in čistopis sklica ter obrazložitve dnevnega reda in predlogov sklepov.

Celotno gradivo za zasedanje skupščine je vsem delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 11. 11. 2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Sklic – čistopis
Obrazložitev dnevnega reda – čistopis

Ljubljana, 11.11.2022

Objava sklica izredne skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, upoštevaje zahtevo delničarja družbe KALANTIA LIMITED z dne 26. 10. 2022 za sklic skupščine uprava sklicuje izredno sejo skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d., ki bo dne 12. 12. 2022 ob 9:00 uri na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.

Celotno gradivo za zasedanje skupščine je vsem delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 11. 11. 2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Sklic
Obrazložitev dnevnega reda
Prijava udeležbe
Pooblastilo
Informacije za delničarje

Ljubljana, 11.11.2022

Zahteva za sklic skupščine KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča zainteresirano javnost, da je dne 26. 10. 2022 prejela zahtevo delničarja KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper za sklic skupščine družbe.

Uprava družbe bo prejeto zahtevo obravnavala skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s tem obvestila deležnike.

Prejeta zahteva za sklic skupščine družbe je v priponki tega obvestila.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 27. 10. 2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Zahteva za sklic skupščine z dne 26.10.2022

Ljubljana, 27.10.2022

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, uprava sklicuje redno sejo skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d., ki bo dne 28.7.2022 ob 8:00 uri na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.

Celotno gradivo za zasedanje skupščine je vsem delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.

2022 Objava sklica
2022 Obrazložitev dnevnega reda
2022 Informacije za delničarje
2022 Obrazec za prijavo
2022 Obrazec za pooblaščanje
2022 Poročilo nadzornega sveta za leto 2021
KS Naložbe letno poročilo 2021
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2021
2022 Politika prejemkov
Poročilo o prejemkih za leto 2021

Ljubljana, 27.06.2022

Objava sklica skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, uprava sklicuje redno sejo skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d., ki bo dne 22. 7. 2021 ob 11:00. uri na sedežu družbe KS Naložbe d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana.

Celotno gradivo za zasedanje skupščine je vsem delničarjem na vpogled na spletni strani družbe www.ks-nalozbe.com in na sedežu družbe vsak delavnik med 10. in 12. uro.

2021 sklic – objava
2021 sklic – obrazložitve
2021 sklic – obrazec za pooblastilo
2021 sklic – spremembe statuta
2021 sklic – informacije za delničarje
2021 sklic – obrazec prijava udeležbe
2021 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2020
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2020

Ljubljana, 17.06.2021

Preklic skupščine KS NALOŽBE d.d., Ljubljana sklicane za dne 28.5.2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča zainteresirano javnost, da uprava družbe, na podlagi dne 26.05.2021 prejete zahteve delničarja KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper (v nadaljevanju: KALANTIA LIMITED ) preklicuje skupščino družbe, ki je sklicana dne 28.5.2021 ob 14.00 uri na sedežu družbe na Dunajski cesti 9 v Ljubljani. Skupščina je bila sklicana na podlagi dne 19.4.2021 dane zahteve za sklic skupščine družbe v skladu s 4. odst. 295. člena ZGD-1 delničarja KALANTIA LIMITED.

Prejeta zahteva za preklic skupščine družbe je priloga tega obvestila.

Zahteva za preklic skupščine – 26.05.2021

Informacija o preklicu skupščine bo od 26.05.2021 dalje objavljena tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d., v informacijskem sistemu SEOnet (http://seonet.ljse.si), na spletni strani AJPES (http://www.ajpes.si) in na uradni spletni strani družbe (https://www.ks-nalozbe.com/).

Ljubljana, 26.05.2021

2021 sklic – objava
2021 sklic – obrazložitve
2021 sklic – obrazec za pooblastilo
2021 sklic – obrazec prijava udeležbe
2021 sklic – obrazec informacija za delničarje

Ljubljana, 23.04.2021

Zahteva za sklic skupščine KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča zainteresirano javnost, da je dne 19. 4. 2021 prejela zahtevo delničarja KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper za sklic skupščine družbe.

Uprava družbe bo prejeto zahtevo obravnavala skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in o nadaljnjih aktivnostih v zvezi s tem obvestila deležnike.

Prejeta zahteva za sklic skupščine družbe je priloga tega obvestila.

Zahteva za sklic skupščine

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 19. 04. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 19.04.2021

Razširitev dnevnega reda skupščine družbe KS NALOŽBE d.d., Ljubljana

Obvestilo delničarjem o zahtevi s čistopisom dnevnega reda
Zahteva delničarja

Ljubljana, 23.06.2020

2020 sklic – objava
2020 sklic – obrazložitve
2020 sklic – obrazec za pooblastilo
2020 sklic – spremembe statuta
2020 sklic – informacije za delničarje
2020 sklic – obrazec prijava udeležbe
2020 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2019
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2019

Ljubljana, 15.06.2020

2019 sklic – objava
2019 sklic – obrazložitve
2019 sklic – obrazec za pooblastilo
2019 sklic – spremembe statuta
2019 sklic – informacije za delničarje
2019 sklic – obrazec prijava udeležbe
2019 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2018
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2018

2018 sklic – objava
2018 sklic – obrazložitve
2018 sklic – obrazec za pooblastilo
2018 sklic – spremembe statuta
2018 sklic – informacije za delničarje
2018 sklic – obrazec prijava udeležbe
2018 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2017
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2017

2017 sklic – objava
2017 sklic – obrazložitve
2017 sklic – obrazec za pooblastilo
2017 sklic – spremembe statuta
2017 sklic – informacije za delničarje
2017 sklic – obrazec prijava udeležbe
2017 sklic – poročilo nadzornega sveta
KS Naložbe letno poročilo 2016
KS Naložbe konsolidirano letno poročilo 2016

2016 sklic – objava
2016 sklic – obrazložitve
2016 sklic – obrazec za pooblastilo
2016 sklic – spremembe statuta
2016 sklic – informacije za delničarje
2016 sklic – obrazec prijava udeležbe
2016 sklic – poročilo nadzornega sveta

2015 sklic – objava
2015 sklic – obrazložitve
2015 sklic – obrazec za pooblastilo
2015 sklic – spremembe statuta
2015 sklic – informacije za delničarje

2014 sklic – objava
2014 sklic – obrazložitve
2014 sklic – obrazec za pooblastilo
2014 sklic – spremembe statuta
2014 sklic – informacije za delničarje

2013 sklic – objava
2013 sklic – obrazložitve
2013 sklic – obrazec za pooblastilo
2013 sklic – spremembe statuta
2013 sklic – informacije za delničarje

2012 sklic – obrazložitve
2012 sklic – obrazec za pooblastilo
2012 sklic – spremembe statuta
2012 sklic – informacije za delničarje

2011 sklic – objava
2011 sklic – obrazložitve
2011 sklic – obrazec za pooblastilo
2011 sklic – spremembe statuta
2011 sklic – informacije za delničarje

2010 sklic – objava
2010 sklic – obrazložitve
2010 sklic – obrazec za pooblastilo
2010 sklic – spremembe statuta
2010 sklic – informacije za delničarje

2009 sklic – objava
2009 sklic – sklepi, utemeljitve
2009 sklic – obrazec za pooblastilo

2008 sklic – objava
2008 sklic – sklepi, utemeljitve

KS NALOŽBE d.d. - druga obvestila