PROSPEKT

KS NALOŽBE, d.d., finančne naložbe

Objava prospekta za uvrstitev novo izdanih delnic družbe KS NALOŽBE d.d. v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je dne 30. 3. 2021 Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) izdala Odločbo opr. št. 40200-2/2021-6 s katero je pod pogojem, da se delnice izdajo v nematerializirani obliki, potrdila prospekt za uvrstitev 1.954.000 navadnih kosovnih delnic na ime oznake KSFR v trgovanje na organiziranem trgu.

Prospekt za uvrstitev delnic v trgovanje je priloga tega obvestila. Prospekt bo objavljen tudi na spletnih straneh družbe https://www.ks-nalozbe.com/.

Družba je dne 31. 3. 2021 na KDD naslovila zahtevo za izvedbo korporacijskega dejanja izdaje/izročitve vrednostnih papirjev. Družba kot datum izdaje/izročitve predlaga 8. 4. 2021.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 31. 03. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

PROSPEKT;

Prospekt za uvrstitev delnic v trgovanje – marec 2021

Ljubljana, 31.03.2021

_______________________________

Objava končne količine ponudbe

Na podlagi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES17, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter upoštevaje točko 24.1.2 dne 29. 9. 2020 objavljenega Prospekta za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje do 4.000.000 kosovnih delnic KS NALOŽBE d.d., oznake KSFR, na ime, v skupni emisijski vrednosti do 4.000.000,00 EUR družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost:

  • da je bilo v prvem krogu vpisanih in vplačanih 2.884.228 novo izdanih delnic v skupni emisijski vrednosti 2.884.228 EUR;
  • da je bilo v drugem krogu vpisanih in vplačanih 1.115.772 novo izdanih delnic v skupni emisijski vrednosti 1.115.772 EUR;

V postopku ponudbe delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje do 4.000.000 kosovnih delnic KS NALOŽBE d.d., oznake KSFR, na ime, v skupni emisijski vrednosti do 4.000.000,00 EUR na podlagi dne 29. 9. 2020 objavljenega Prospekta so bile vpisane in plačane vse novo ponujene delnice in sicer 4.000.000 kosovnih delnic v skupni emisijski vrednosti 4.000.000,00 EUR.

Vse delnice so bile vpisane in vplačane s strani delničarja KALANTIA LIMITED.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 04. 11. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let

Ljubljana, 04.11.2020

_______________________________

Objava obvestila o zaključku prvega kroga ponudbe delnic javnosti ter o začetku drugega kroga

Na podlagi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES17, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je bilo v prvem krogu na podlagi dne 29. 9. 2020 objavljenega Prospekta za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje do 4.000.000 kosovnih delnic KS NALOŽBE d.d., oznake KSFR, na ime, v skupni emisijski vrednosti do 4.000.000,00 EUR, vpisanih in vplačanih 2.884.228 novo izdanih delnic v skupni emisijski vrednosti 2.884.228 EUR. Vse delnice so bile vpisane in vplačane s strani delničarja KALANTIA LIMITED.

Delnice, ki v prvem krogu niso bile vpisane, skupaj največ 1.115.772 novih, navadnih, imenskih prosto prenosljivih, kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki so bili na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo ali tretje osebe po pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni.

Uprava družbe se je v soglasju z nadzornim svetom družbe, upoštevaje načelo dolgoročnosti vlaganja v družbo, odločila, da tretjih ne bo pozivala k vpisu in vplačilu novo izdanih delnic v drugem krogu. Načrt za distribucijo in dodelitev novo izdanih delnic v drugem krogu je posebej obrazložen v točki 24. 2 Prospekta.

Skladno z 24.1.3. točko Prospekta je rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu 15 dni od dneva objave tega obvestila o začetku drugega kroga in se zaključi 30.10.2020 ob 14:00 uri.

Vpisno mesto za vpis delnic je pri družbi BPH, bolj prijazna hiša, d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, 1000 Ljubljana, odvisnem borznoposredniškem zastopniku družbe INTERKAPITAL. Vpisni obrazec je na voljo na vpisnih mestih.

Prospekt za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje je na razpolago na spletni strani družbe https://www.ks-nalozbe.com/ ter v sistemu SeoNet.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 16. 10. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

PROSPEKT;

Prospekt za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje, ki tudi vsebuje Povzetek prospekta in Kazalo sklicevanj

Ljubljana, 16.10.2020

_______________________________

Objava Prospekta za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje

Na podlagi Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in razveljavitvi Direktive 2003/71/ES17, Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je dne 24.09.2020 Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) izdala odločbo št. 40200-1/2020-8, katero je družba prejela dne 24.09.2020, o potrditvi Prospekta za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje do 4.000.000 kosovnih delnic KS NALOŽBE d.d., oznake KSFR, na ime v skupni emisijski vrednosti 4.000.000,00 EUR.

V skladu s prospektom je pričetek ponudbe delnic javnosti na dan objave prospekta, to je 29.09.2020.

Ponudba delnic bo potekala v dveh krogih, pri čemer se v prvem krogu delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic (prvi krog). Rok za vpis in vplačilo delnic v prvem krogu je 15 dni od dneva objave prospekta. Delnice, ki v prvem krogu ne bodo vpisane in vplačane, lahko v drugem krogu vpišejo in vplačajo vsi delničarji, ki bodo na dan objave prospekta vpisani v delniško knjigo ali tretje osebe po pozivu uprave. Posebnih omejitev pri vpisu delnic ni. Rok za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu je 15 dni od dneva objave obvestila o začetku drugega kroga.

Predmet ponudbe je največ 4.000.000 novih, navadnih, imenskih prosto prenosljivih, kosovnih delnic z glasovalno pravico z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855, ki tvorijo s 3.909.878 že izdanimi delnicami isti razred.

Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša največ 4.000.000,00 EUR. Vpisniki novih delnic so dolžni ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice.

Vpisno mesto za vpis delnic je pri družbi BPH, bolj prijazna hiša, d.o.o., Tivolska cesta 48, Ljubljana, 1000 Ljubljana, odvisnem borznoposredniškem zastopniku družbe INTERKAPITAL. Vpisni obrazec je na voljo na vpisnih mestih.

Prospekt za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje je na razpolago na spletni strani družbe https://www.ks-nalozbe.com/ ter v sistemu SeoNet.

To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 29.09.2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

PROSPEKT;

Prospekt za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje, ki tudi vsebuje Povzetek prospekta in Kazalo sklicevanj

Ljubljana, 29.09.2020

KS NALOŽBE d.d. - o družbi