DRUGA OBVESTILA

NOTRANJE INFORMACIJE

Obvestilo o zaključku postopka povečanja osnovnega kapitala družbe iz naslova odobrenega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča zainteresirano javnost, da se je iz razloga povečanja osnovnega kapitala družbe iz naslova odobrenega kapitala dne 9. 4. 2021 povečalo število delnic z oznako KSFR, ki kotirajo na Ljubljanski borzi in sicer za dodatno število 1.954.000.  Novo število delnic z oznako KSFR znaša 9.863.878.

V postopku povečanja osnovnega kapitala družbe iz naslova odobrenega kapitala je vse novo izdane delnice vpisal in prevzel dosedanji delničar družbe KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 12. 04. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 12.04.2021

________________________________

Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je bil dne 23. 03. 2021 izdan sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2021/39740 o vpisu spremembe pri subjektu. Sklep je bil izdan na podlagi predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi sklepa uprave o povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala v skladu s 4. členom Statuta družbe, o čemer je družba poročala dne 26. 1. 2021.

Po vpisu sprememb v sodni register:

  • osnovni kapital družbe znaša: 9.863.878 EUR;
  • število izdanih delnic: 9.863.878;

Sklep je priloga tega obvestila;

Sklep Srg 2021_9740 z dne 23.03.2021

Družba bo po prejemu odločitve Agencije za trg vrednostih papirjev glede zahteve za potrditev prospekta za uvrstitev 1.954.000 novo izdanih delnic z oznako KSFR na organiziran trg nadaljevala s predvidenimi postopki uvrstitve novo izdanih delnic na organiziran trg, ki ga upravlja Ljubljanska borza, d.d., o čemer bo zainteresirana javnost sproti obveščena.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 24. 03. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 24.03.2021

________________________________

Obvestilo o sprejetem sklepu uprave glede odobrenega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je dne 23. 1. 2021 uprava družbe sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 7.909.878 EUR in je razdeljen na 7.909.878 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, poveča z denarnimi vložkom in sicer iz naslova odobrenega kapitala v skladu s 4. členom Statuta družbe in sicer v znesku 1.954.000,00 EUR na skupaj 9.863.878 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred. Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.954.000,00 EUR se izvede z izdajo 1.954.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 9.863.878 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico. Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 1.954.000,00 EUR. Vpisnik novih delnic je dolžan ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Uprava družbe se je ob soglasju nadzornega sveta družbe upoštevaje interes družbe, primernost in potrebnost ter sorazmernost ukrepa odločila, da se prednostna pravica delničarjev družbe izključi ter da se vse novo izdane delnice v celoti ponudijo izključno delničarju KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper.

Nadzorni svet družbe je soglasje k sklepu uprave z dne 23. 1. 2021 podal dne 25. 1. 2021.

Družba bo zainteresirano javnost redno obveščala o nadaljnjih postopkih glede povečanja osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26. 1. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 26.01.2021

________________________________

Obvestilo o prejemu mnenja Komisije MGRT za priglasitve

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, Pravil Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je dne 16. 12. 2020 elektronsko prevzela mnenje Komisije ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obravnavo priglasitev neposrednih tujih naložb in izdajo mnenj o uvedbi postopka pregleda, št. 305-4/2020/85, z dne 7. 12. 2020 in sicer v zvezi s podano prevzemno namero prevzemnika KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper za odkup vseh delnic družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727 (Ciljna Družba) z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 (Delnice Ciljne Družbe) objavljeno dne 17. 11. 2020.

Mnenje komisije za priglasitve je sledeče:

»Na podlagi navedb in izjave priglasitelja, tj. družba KS Naložbe, podatkov v vlogi in priloženi dokumentaciji ter presoje meril za uvedbo postopka pregleda, je Komisija za priglasitve sklenila, da v trenutku priglasitve obravnavane neposredne tuje naložbe niso podani razlogi za uvedbo postopka pregleda.«

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 16. 12. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 16.12.2020

________________________________

Obvestilo o prejemu mnenja Komisije MGRT za priglasitve

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, Pravil Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je dne 25. 11. 2020 prejela mnenje Komisije ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obravnavo priglasitev neposrednih tujih naložb in izdajo mnenj o uvedbi postopka pregleda, št. 305-4/2020/74, z dne 19. 11. 2020 in sicer v zvezi v vpisom in vplačilom 4.000.000 kosovnih delnic izdajatelja KS Naložbe d.d. z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 s strani družbe KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper v postopku ponudbe delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje na podlagi dne 29. 9. 2020 objavljenega Prospekta.

Mnenje komisije za priglasitve je sledeče:

»Na podlagi navedb priglasitelja, tj. družba KS Naložbe, podatkov v vlogi in priloženi dokumentaciji ter presoje meril za uvedbo postopka pregleda, je Komisija za priglasitve sklenila, da v trenutku priglasitve obravnavane neposredne tuje naložbe niso podani razlogi za uvedbo postopka pregleda.«

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26. 11. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 26.11.2020

________________________________

Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je bil dne 9. 11. 2020 izdan sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2020/38441 o vpisu spremembe pri subjektu. Sklep je bil izdan na podlagi predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi izvedene ponudbe delnic javnosti, ki je potekala na podlagi Prospekta za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje do 4.000.000 kosovnih delnic KS NALOŽBE d.d., oznake KSFR, na ime v skupni emisijski vrednosti 4.000.000,00 EUR, objavljenega dne 29. 9. 2020, v povezavi s sprejetim sklepom na skupščini družbe, ki je potekala dne 16. 7. 2020.

Po vpisu sprememb v sodni register:

  • osnovni kapital družbe znaša: 7.909.878 EUR;
  • število izdanih delnic: 7.909.878;

Sklep je priloga tega obvestila;

Sklep Srg 2020_38441 z dne 09.11.2020

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 9. 11. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 09.11.2020

________________________________

Obvestilo o prejeti tožbi na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine delničarjev z dne 16.07.2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KS Naložbe d.d.) obvešča zainteresirano javnost, da je družba dne 24. 9. 2020 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela tožbo Miloša Fortunata na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine družbe z  dne 16. 07. 2020, ki se nanašata na znižanje osnovnega kapitala (točka 4.1. dnevnega reda skupščine) ter na odobreni kapital (točka 4.2 dnevnega reda skupščine).

Družba bo v zakonskem roku podala odgovor na tožbo.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 25. 9. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 25.09.2020

________________________________

Obvestilo o vpisu sprememb v Sodnem registru

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je bil dne 18. 8. 2020 izdan sklep o spremembi ali dopolnitvi podatkov o osnovnem kapitalu družbe ter številu izdanih delnic. Z izdajo tega sklepa je višina osnovnega kapitala družbe ter število izdanih delnic skladno s sklepom skupščine družbe o znižanju osnovnega kapitala družbe, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne 16. 7. 2020.

Po vpisu sprememb v sodni register dne 18. 8. 2020:

  • osnovni kapital družbe znaša: 3.909.878 EUR,
  • število izdanih delnic z oznako KSFR: 3.909.878;

Nadalje družba javnost obvešča, da je bil dne 19. 8. 2020 izdan sklep glede vpisa odobrenega kapitala ter glede možnosti povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vložki.

Sklepa sta priloga tega obvestila:

Sklep Srg 2020_26321 z dne 18.08.2020
Sklep Srg 2020_26321 z dne 19.08.2020

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 24. 8. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 24.08.2020

________________________________

Obvestilo o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana obvešča javnost, da je bil dne 11. 08. 2020 izdan sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne  16. 07. 2020.

Sklep je priloga tega obvestila.
Sklep Srg 2020_22990 z dne 11.08.2020

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 17. 08. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 17.08.2020

________________________________

Obvestilo v zvezi z ustavitvijo postopka pogovorov v zvezi z nakupom celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“CEEREF”)

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“KS Naložbe”) objavlja naslednje sporočilo:

KS Naložbe je dne 7. 2. 2020 objavila obvestilo, da opravlja pogovore o nakupu celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“CEEREF”) ter da je v zvezi s tem dne 7. 2. 2020 sklenila pismo o nameri (Term Sheet) z družbo CEEREF S.A., Luxembourg.

Po pridobitvi preliminarnih poročil o vrednotenju družbe CEEREF ter skrbni analizi trenutnih razmer na finančnih trgih se je družba KS Naložbe dne 8. 6. 2020 odločila, da odstopi od nadaljnjih pogovorov za potencialni nakup družbe CEEREF.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 09.06.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 09.06.2020

__________________________________

Sklenitev pisma o nameri (Term Sheet-a)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Uredbe o zlorabi trga in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“KS Naložbe”) objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS Naložbe opravlja pogovore o nakupu celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“CEEREF”) ter je v zvezi s tem dne 07.02.2020 sklenila pismo o nameri (Term Sheet) z družbo CEEREF S.A., Luxembourg.

Sklenitev prodajne pogodbe za nakup celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF je v prvi vrsti odvisna od rezultatov skrbnega pregleda, ki se bo pričel opravljati po podpisu pisma o nameri ter pridobitve pristojnih soglasij organov družbe KS Naložbe.  Eventualna prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence ter soglasje skupščine KS Naložbe k transakciji.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 07.02.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 07.02.2020

Obvestilo o sprejetem sklepu uprave glede odobrenega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je dne 23. 1. 2021 uprava družbe sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 7.909.878 EUR in je razdeljen na 7.909.878 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, poveča z denarnimi vložkom in sicer iz naslova odobrenega kapitala v skladu s 4. členom Statuta družbe in sicer v znesku 1.954.000,00 EUR na skupaj 9.863.878 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred. Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.954.000,00 EUR se izvede z izdajo 1.954.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 9.863.878 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico. Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 1.954.000,00 EUR. Vpisnik novih delnic je dolžan ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Uprava družbe se je ob soglasju nadzornega sveta družbe upoštevaje interes družbe, primernost in potrebnost ter sorazmernost ukrepa odločila, da se prednostna pravica delničarjev družbe izključi ter da se vse novo izdane delnice v celoti ponudijo izključno delničarju KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper.

Nadzorni svet družbe je soglasje k sklepu uprave z dne 23. 1. 2021 podal dne 25. 1. 2021.

Družba bo zainteresirano javnost redno obveščala o nadaljnjih postopkih glede povečanja osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26. 1. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 26.01.2021

________________________________

Obvestilo o prejemu mnenja Komisije MGRT za priglasitve

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, Pravil Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je dne 16. 12. 2020 elektronsko prevzela mnenje Komisije ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obravnavo priglasitev neposrednih tujih naložb in izdajo mnenj o uvedbi postopka pregleda, št. 305-4/2020/85, z dne 7. 12. 2020 in sicer v zvezi s podano prevzemno namero prevzemnika KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper za odkup vseh delnic družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727 (Ciljna Družba) z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 (Delnice Ciljne Družbe) objavljeno dne 17. 11. 2020.

Mnenje komisije za priglasitve je sledeče:

»Na podlagi navedb in izjave priglasitelja, tj. družba KS Naložbe, podatkov v vlogi in priloženi dokumentaciji ter presoje meril za uvedbo postopka pregleda, je Komisija za priglasitve sklenila, da v trenutku priglasitve obravnavane neposredne tuje naložbe niso podani razlogi za uvedbo postopka pregleda.«

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 16. 12. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 16.12.2020

________________________________

Obvestilo o prejemu mnenja Komisije MGRT za priglasitve

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, Pravil Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je dne 25. 11. 2020 prejela mnenje Komisije ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obravnavo priglasitev neposrednih tujih naložb in izdajo mnenj o uvedbi postopka pregleda, št. 305-4/2020/74, z dne 19. 11. 2020 in sicer v zvezi v vpisom in vplačilom 4.000.000 kosovnih delnic izdajatelja KS Naložbe d.d. z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 s strani družbe KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper v postopku ponudbe delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje na podlagi dne 29. 9. 2020 objavljenega Prospekta.

Mnenje komisije za priglasitve je sledeče:

»Na podlagi navedb priglasitelja, tj. družba KS Naložbe, podatkov v vlogi in priloženi dokumentaciji ter presoje meril za uvedbo postopka pregleda, je Komisija za priglasitve sklenila, da v trenutku priglasitve obravnavane neposredne tuje naložbe niso podani razlogi za uvedbo postopka pregleda.«

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26. 11. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 26.11.2020

________________________________

Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je bil dne 9. 11. 2020 izdan sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2020/38441 o vpisu spremembe pri subjektu. Sklep je bil izdan na podlagi predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi izvedene ponudbe delnic javnosti, ki je potekala na podlagi Prospekta za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje do 4.000.000 kosovnih delnic KS NALOŽBE d.d., oznake KSFR, na ime v skupni emisijski vrednosti 4.000.000,00 EUR, objavljenega dne 29. 9. 2020, v povezavi s sprejetim sklepom na skupščini družbe, ki je potekala dne 16. 7. 2020.

Po vpisu sprememb v sodni register:

  • osnovni kapital družbe znaša: 7.909.878 EUR;
  • število izdanih delnic: 7.909.878;

Sklep je priloga tega obvestila;

Sklep Srg 2020_38441 z dne 09.11.2020

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 9. 11. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 09.11.2020

________________________________

Obvestilo o prejeti tožbi na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine delničarjev z dne 16.07.2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KS Naložbe d.d.) obvešča zainteresirano javnost, da je družba dne 24. 9. 2020 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela tožbo Miloša Fortunata na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine družbe z  dne 16. 07. 2020, ki se nanašata na znižanje osnovnega kapitala (točka 4.1. dnevnega reda skupščine) ter na odobreni kapital (točka 4.2 dnevnega reda skupščine).

Družba bo v zakonskem roku podala odgovor na tožbo.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 25. 9. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 25.09.2020

________________________________

Obvestilo o vpisu sprememb v Sodnem registru

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je bil dne 18. 8. 2020 izdan sklep o spremembi ali dopolnitvi podatkov o osnovnem kapitalu družbe ter številu izdanih delnic. Z izdajo tega sklepa je višina osnovnega kapitala družbe ter število izdanih delnic skladno s sklepom skupščine družbe o znižanju osnovnega kapitala družbe, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne 16. 7. 2020.

Po vpisu sprememb v sodni register dne 18. 8. 2020:

  • osnovni kapital družbe znaša: 3.909.878 EUR,
  • število izdanih delnic z oznako KSFR: 3.909.878;

Nadalje družba javnost obvešča, da je bil dne 19. 8. 2020 izdan sklep glede vpisa odobrenega kapitala ter glede možnosti povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vložki.

Sklepa sta priloga tega obvestila:

Sklep Srg 2020_26321 z dne 18.08.2020
Sklep Srg 2020_26321 z dne 19.08.2020

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 24. 8. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 24.08.2020

________________________________

Obvestilo o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana obvešča javnost, da je bil dne 11. 08. 2020 izdan sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne  16. 07. 2020.

Sklep je priloga tega obvestila.
Sklep Srg 2020_22990 z dne 11.08.2020

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 17. 08. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 17.08.2020

________________________________

Obvestilo v zvezi z ustavitvijo postopka pogovorov v zvezi z nakupom celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“CEEREF”)

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“KS Naložbe”) objavlja naslednje sporočilo:

KS Naložbe je dne 7. 2. 2020 objavila obvestilo, da opravlja pogovore o nakupu celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“CEEREF”) ter da je v zvezi s tem dne 7. 2. 2020 sklenila pismo o nameri (Term Sheet) z družbo CEEREF S.A., Luxembourg.

Po pridobitvi preliminarnih poročil o vrednotenju družbe CEEREF ter skrbni analizi trenutnih razmer na finančnih trgih se je družba KS Naložbe dne 8. 6. 2020 odločila, da odstopi od nadaljnjih pogovorov za potencialni nakup družbe CEEREF.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 09.06.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 09.06.2020

__________________________________

Sklenitev pisma o nameri (Term Sheet-a)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Uredbe o zlorabi trga in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“KS Naložbe”) objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS Naložbe opravlja pogovore o nakupu celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“CEEREF”) ter je v zvezi s tem dne 07.02.2020 sklenila pismo o nameri (Term Sheet) z družbo CEEREF S.A., Luxembourg.

Sklenitev prodajne pogodbe za nakup celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF je v prvi vrsti odvisna od rezultatov skrbnega pregleda, ki se bo pričel opravljati po podpisu pisma o nameri ter pridobitve pristojnih soglasij organov družbe KS Naložbe.  Eventualna prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence ter soglasje skupščine KS Naložbe k transakciji.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 07.02.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 07.02.2020

KS NALOŽBE d.d. - mesečna poročila