DRUGA OBVESTILA

NOTRANJE INFORMACIJE

Obvestilo o prejetem sklepu Okrožnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Družba) obvešča zainteresirano javnost, da je Družba dne 03.06.2024 prejela s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani sklep, opr. št. Ng 42/2023 (pravilno V Pg 1866/2023) z dne 29.05.2024, s katerim je sodišče zaradi umika tožbe tožnika KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ustavilo postopek zaradi izpodbijanja sklepa skupščine z dne 13.12.2023 o zmanjšanju osnovnega kapitala Družbe. O vloženi izpodbojni tožbi je Družba poročala dne 03.01.2024.
To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 03.06.2024 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 03.06.2024

________________________________

OBVESTILO O VPISU ZMANJŠANJA OSNOVNEGA KAPITALA DRUŽBE

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je bil dne 15. 05. 2024 izdan sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2024/16594 o vpisu spremembe pri subjektu. Sklep je bil izdan na podlagi predloga za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala družbe na podlagi skupščinskega sklepa z dne 13. 12. 2023.

Po vpisu sprememb v sodni register:

 • osnovni kapital družbe znaša: 328.795,00 EUR;
 • število izdanih delnic: 328795;

Sklep je priloga tega obvestila.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 16. 5. 2024 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Sklep Srg 2024/16594 z dne 16. 5. 2024

Ljubljana, 16.05.2024

________________________________

OBVESTILO O VPISU SKLEPA O ZMANJŠANJU OSNOVNEGA KAPITALA V SODNI REGISTER

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe KS NALOŽBE d.d., Ljubljana) (v nadaljevanju: družba) objavlja da je bil dne 22. 4. 2024 vpisan v sodni register sklep o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki je bil sprejet na skupščini dne 13. 12. 2023 in ki se glasi:

Osnovni kapital družbe se po postopku rednega zmanjšanja osnovnega kapitala zmanjša iz dosedanjih 9.863.878,00 EUR za 9.535.083,00 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 328.795,00 EUR. Osnovni kapital je po zmanjšanju razdeljen na 328.795 kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,00 EUR. Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala je izračunan glede na razmerje v katerem se združujejo delnice.  

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z združevanjem delnic tako, da delničarji namesto dosedanjih 30,0000851594 kosovnih delnic s pripadajočim zneskom 1,00 EUR na kosovno delnico prejmejo eno (1) kosovno delnico s pripadajočim zneskom 1,00 EUR. Ob z združevanju delnic se preračun delnic za vsakega delničarja opravi tako, da vsak delničar dobi z združevanjem najvišje celo število kosovnih delnic (zaokrožitev navzdol) s pripadajočim zneskom 1,00 EUR. V kolikor število delnic posameznega delničarja ne omogoča, da bi prejel po združitvi celo število delnic, je delničar v presežku nad celim številom delnic udeležen v pravni skupnost delničarjev, ki so skupaj imetniki ene kosovne delnice s pripadajočim zneskom 1,00 EUR. Družba mora osebe udeležene v tej pravni skupnosti pozvati, naj v roku enega meseca od prejema poziva določijo tisto izmed njih, ki bo delnico prevzela. Poziv za prevzem delnice mora vsebovati opozorilo, da bodo delnice, ki ne bodo na ta način prevzete, prodane za račun oseb, udeleženih v pravni skupnosti, po uradni borzni ceni s pomočjo borznega posrednika ali na javni dražbi, če ni borzne cene. Do prodaje lahko pride le, če je bil poziv objavljen tako, kot je določeno v prvem odstavku 224. člena ZGD-1 za podaljšan rok.   

Osnovni kapital se zmanjšuje, ker je prevelik glede na dejavnost, ki jo družba opravlja in glede na tveganja, ki jim je pri tem izpostavljena.  

Centralna klirinško depotna družba (v nadaljevanju: KDD) izvede združitev delnic po tem sklepu po stanju v centralnem registru KDD na dan prejema sklepa sodišča o vpisu sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register.  

Do izplačila zneskov zmanjšanja osnovnega kapitala in delnih pravic, so upravičeni delničarji v skladu s predhodno točko. Izplačilo delničarjem se opravi z upoštevanjem menjalnega razmerja iz točke 2.2. sklepa tako, da se delničarju po stanju na presečni dan za vsako delnico, katere imetnik je pred združitvijo delnic, opravi izplačilo v višini 0,9666667613 EUR. Izplačilo se izvede osem dni po poteku šest mesecev od dneva objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register in potem, ko je bilo upnikom, ki so se pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje.  

Nadzorni svet je pooblaščen, da po znižanju osnovnega kapitala in združitvi delnic ustrezno prilagodi statut družbe tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi znižanja osnovnega kapitala družbe ter združitve delnic.  

Družba na podlagi 1. odst. 375. člena ZGD-1 upnike družbe, katerih terjatve so nastale pred dnem objave tega obvestila, opozarja na pravico, da jim družba treba dati zavarovanje, če v 6. mesecih po objavi tega obvestila prijavijo svoje terjatve pri družbi in ne bi mogli biti poplačani.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 23. 4. 2024 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

KS Naložbe srg sklep 22.04.2024

Ljubljana, 23.04.2024

________________________________

Obvestilo o prejetem sklepu Okrožnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Družba) obvešča zainteresirano javnost v povezavi z obvestilom Družbe z dne 3. 1. 2024 o prejeti izpodbojni tožbi tožnika KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ter sklepu o začasni odredbi, da je Družba dne 20. 3. 2024 prejela s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani sklep, opr. št. V Pg 1866/2023, z dne 14. 3. 2024  s katerim je sodišče ugodilo ugovoru Družbe z dne 10. 1. 2024 zoper sklep o zavarovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. V Pg 1866/2023, z dne 21. 12. 2023 in navedeni sklep v celoti razveljavilo. Odločitev sodišča še ni pravnomočna.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 20.3.2024 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 20.03.2024

________________________________

Obvestilo o prejetem sklepu Okrožnega sodišča v Ljubljani

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Družba) obvešča zainteresirano javnost, da je Družba dne 26.02.2024 prejela s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani sklep, opr. št. Ng 42/2023 z dne 22.02.2024, s katerim je sodišče zaradi umika tožbe (predloga) predlagatelja KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana ustavilo postopek zaradi sodne odločitve o pravici delničarja do obveščenosti. Sklep sodišča še ni pravnomočen.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26.2.2024 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 26.02.2024

________________________________

Objava odgovorov na vprašanja delničarja

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana objavlja odgovore na vprašanja delničarja, ki so bili podani na skupščini delničarjev družbe, ki je potekala dne 13. 12. 2023.

Odgovori na vprašanja delničarja

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 12. 1. 2024 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 12.01.2024

________________________________

Obvestilo o prejeti izpodbojni tožbi ter sklepa o začasni odredbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Družba) obvešča zainteresirano javnost, da je Družba dne 3. 1. 2024 prejela s strani Okrožnega sodišča v Ljubljani v odgovor izpodbojno tožbo tožnika KAPITALSKA DRUŽBA, d.d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Tožnik) s katero Tožnik izpodbija sprejete sklepe pod 2. točko dnevnega reda skupščine Družbe (Zmanjšanje osnovnega kapitala z združevanjem delnic), ki je potekala dne 13. 12. 2023.

Skupaj z vložitvijo izpodbojne tožbe je Tožnik tudi predlagal izdajo začasne odredbe. Na podlagi predloga Tožnika je Okrožno sodišče v Ljubljani dne 21. 12. 2023 izdalo sklep opr. št. V Pg 1866/2023 (v nadaljevanju: Sklep) s katerim je Družbi do pravnomočne odločitve o izpodbojnosti sklepov skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki so bili sprejeti na skupščini Družbe dne 13. 12. 2023, prepovedalo vložiti predlog za vpis v sodni register Republike Slovenije sklepov skupščine Družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala, sprejetih na seji skupščine dne 13. 12. 2023 pri 2. točki dnevnega reda. Sklep je bil Družbi vročen dne 3. 1. 2024. Ugovor zoper Sklep ne zadrži njegove izvršitve.

Družba bo v zakonskem roku podala odgovor na izpodbojno tožbo ter ugovor zoper Sklep.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 3.1.2024 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 03.01.2024

________________________________

Obvestilo o potrditvi postopka prostovoljne likvidacije odvisne družbe G.I Dakota Investments Ltd.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča zainteresirano javnost, da je družba dne 30.3.2023 prejela potrditev (Certificate) »Department of Insolvency« Republike Ciper z dne 29.3.2023 s katerim je slednji potrdil, da je odvisna družba G.I Dakota Investments Ltd. od 22.2.2023 v postopku prostovoljne likvidacije ter da je bil za likvidacijskega upravitelja imenovan gospod Rois Potamitis, 261, 28th October Avenue, View Point Tower, 6th-8th Floors, 3035 Limasol, Ciper.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 30.03.2023 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 30.03.2023

________________________________

Konstitutivna seja nadzornega sveta KS NALOŽBE d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe KS NALOŽBE d.d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet KS Naložbe d.d. se je dne 24. 8. 2022 prvič sestal v novi sestavi in na seji imenoval Boštjana Smrekarja za predsednika Nadzornega sveta, Jureta Šacerja pa za namestnika predsednika Nadzornega sveta.

Nadzorni svet je na seji tudi imenoval obstoječe člane revizijske komisije Igorja Pirca, Anjo Pirc ter Polono Pirc za novo mandatno obdobje.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26. 8. 2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 26.08.2022

________________________________

Politika prejemkov in Poročilo o prejemkih za leto 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., in veljavne zakonodaje uprava družbe KS NALOŽBE d.d., Ljubljana objavlja Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. in Poročilo o prejemkih za leto 2021 skupaj s poročilom neodvisnega revizorja. Z navedenima listinama se je skupščina družbe seznanila dne 28. 7. 2022 ter ju odobrila.

Poročilo o prejemkih za leto 2021
Politika prejemkov

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 28. 7. 2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 28.07.2022

________________________________

Obvestilo o prejemu sodbe Višjega sodišča v Ljubljani v zvezi s tožbo na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine delničarjev z dne 16.07.2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KS Naložbe d.d.) obvešča zainteresirano javnost, da je družba dne 8. 7. 2022 prejela sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 131/2022 v zvezi s pritožbo tožnika Miloša Fortunata zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. V Pg 1255/2020 – 14, z dne 28. 10. 2021, o kateri je družba javnost obvestila z obvestilom z dne 26. 11. 2021. O vloženi pritožbi je bila javnost obveščena z obvestilom z dne 25. 1. 2022.

Višje sodišče v Ljubljani je s sodbo zavrnilo pritožbo tožnika, potrdilo sodbo sodišča prve stopnje ter tožniku naložilo povrnitev pritožbenih stroškov.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 12.7.2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 12.07.2022

________________________________

Odstop predsednika in članov Nadzornega sveta

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje ter na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, družba zainteresirano javnost obvešča, da so predsednik nadzornega sveta France Pevec ter člana nadzornega sveta Jure Lah in Beno Čož dne 23.06.2022 podali odstopno izjavo z mesta predsednika in članov nadzornega sveta družbe iz osebnih razlogov. V izjavi so zapisali, da nepreklicno odstopajo z dnem naslednje skupščine družbe po datumu podaje izjave.

Uprava družbe je odstopne izjave prejela dne 24.06.2022. Predvidena naslednja skupščina družbe bo dne 28.07.2022 o čemer bo družba v skladu z zakonskimi določbami in statutom podala ustrezno objavo.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 24.06.2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 24.06.2022

________________________________

Obvestilo o prejemu pritožbe zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. V Pg 1255/2020 – 14, z dne 28. 10. 2021

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KS Naložbe d.d.) obvešča zainteresirano javnost, da so pooblaščenci družbe dne 21. 1. 2022 prejeli pritožbo zoper sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. V Pg 1255/2020 – 14, z dne 28. 10. 2021, o kateri je družba javnost obvestila z obvestilom z dne 26. 11. 2021. Pooblaščenci družbe bodo v zakonskem roku odgovorili na pritožbo. Družba bo zainteresirano javnost še naprej obveščala o nadaljnjem poteku predmetnega pravdnega postopka.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 25. 1. 2022 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 25.01.2022

________________________________

Obvestilo o prejemu sodbe v zvezi s tožbo na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine delničarjev z dne 16.07.2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KS Naložbe d.d.) obvešča zainteresirano javnost, da je družba dne 25. 11. 2021 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela sodbo, opr. št. V Pg 1255/2020 – 14, z dne 28. 10. 2021. Sodišče je v sodbi razsodilo, da se zahtevka Miloša Fortunata na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine družbe z dne 16.07.2020, zavrneta. Sodišče je še razsodilo, da mora Miloš Fortunat družbi povrniti nastale pravdne stroške. Sodba še ni pravnomočna in je zoper njo dovoljena pritožba v roku 30 dni od dneva vročitve pisnega odpravka.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26.11.2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 26.11.2021

________________________________

Obvestilo o zaključku postopka povečanja osnovnega kapitala družbe iz naslova odobrenega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča zainteresirano javnost, da se je iz razloga povečanja osnovnega kapitala družbe iz naslova odobrenega kapitala dne 9. 4. 2021 povečalo število delnic z oznako KSFR, ki kotirajo na Ljubljanski borzi in sicer za dodatno število 1.954.000.  Novo število delnic z oznako KSFR znaša 9.863.878.

V postopku povečanja osnovnega kapitala družbe iz naslova odobrenega kapitala je vse novo izdane delnice vpisal in prevzel dosedanji delničar družbe KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 12. 04. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 12.04.2021

________________________________

Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je bil dne 23. 03. 2021 izdan sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2021/39740 o vpisu spremembe pri subjektu. Sklep je bil izdan na podlagi predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi sklepa uprave o povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala v skladu s 4. členom Statuta družbe, o čemer je družba poročala dne 26. 1. 2021.

Po vpisu sprememb v sodni register:

 • osnovni kapital družbe znaša: 9.863.878 EUR;
 • število izdanih delnic: 9.863.878;

Sklep je priloga tega obvestila;

Sklep Srg 2021_9740 z dne 23.03.2021

Družba bo po prejemu odločitve Agencije za trg vrednostih papirjev glede zahteve za potrditev prospekta za uvrstitev 1.954.000 novo izdanih delnic z oznako KSFR na organiziran trg nadaljevala s predvidenimi postopki uvrstitve novo izdanih delnic na organiziran trg, ki ga upravlja Ljubljanska borza, d.d., o čemer bo zainteresirana javnost sproti obveščena.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 24. 03. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 24.03.2021

________________________________

Obvestilo o sprejetem sklepu uprave glede odobrenega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je dne 23. 1. 2021 uprava družbe sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 7.909.878 EUR in je razdeljen na 7.909.878 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, poveča z denarnimi vložkom in sicer iz naslova odobrenega kapitala v skladu s 4. členom Statuta družbe in sicer v znesku 1.954.000,00 EUR na skupaj 9.863.878 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred. Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.954.000,00 EUR se izvede z izdajo 1.954.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 9.863.878 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico. Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 1.954.000,00 EUR. Vpisnik novih delnic je dolžan ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Uprava družbe se je ob soglasju nadzornega sveta družbe upoštevaje interes družbe, primernost in potrebnost ter sorazmernost ukrepa odločila, da se prednostna pravica delničarjev družbe izključi ter da se vse novo izdane delnice v celoti ponudijo izključno delničarju KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper.

Nadzorni svet družbe je soglasje k sklepu uprave z dne 23. 1. 2021 podal dne 25. 1. 2021.

Družba bo zainteresirano javnost redno obveščala o nadaljnjih postopkih glede povečanja osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26. 1. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 26.01.2021

________________________________

Obvestilo o prejemu mnenja Komisije MGRT za priglasitve

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, Pravil Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je dne 16. 12. 2020 elektronsko prevzela mnenje Komisije ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obravnavo priglasitev neposrednih tujih naložb in izdajo mnenj o uvedbi postopka pregleda, št. 305-4/2020/85, z dne 7. 12. 2020 in sicer v zvezi s podano prevzemno namero prevzemnika KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper za odkup vseh delnic družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727 (Ciljna Družba) z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 (Delnice Ciljne Družbe) objavljeno dne 17. 11. 2020.

Mnenje komisije za priglasitve je sledeče:

»Na podlagi navedb in izjave priglasitelja, tj. družba KS Naložbe, podatkov v vlogi in priloženi dokumentaciji ter presoje meril za uvedbo postopka pregleda, je Komisija za priglasitve sklenila, da v trenutku priglasitve obravnavane neposredne tuje naložbe niso podani razlogi za uvedbo postopka pregleda.«

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 16. 12. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 16.12.2020

________________________________

Obvestilo o prejemu mnenja Komisije MGRT za priglasitve

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, Pravil Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je dne 25. 11. 2020 prejela mnenje Komisije ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obravnavo priglasitev neposrednih tujih naložb in izdajo mnenj o uvedbi postopka pregleda, št. 305-4/2020/74, z dne 19. 11. 2020 in sicer v zvezi v vpisom in vplačilom 4.000.000 kosovnih delnic izdajatelja KS Naložbe d.d. z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 s strani družbe KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper v postopku ponudbe delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje na podlagi dne 29. 9. 2020 objavljenega Prospekta.

Mnenje komisije za priglasitve je sledeče:

»Na podlagi navedb priglasitelja, tj. družba KS Naložbe, podatkov v vlogi in priloženi dokumentaciji ter presoje meril za uvedbo postopka pregleda, je Komisija za priglasitve sklenila, da v trenutku priglasitve obravnavane neposredne tuje naložbe niso podani razlogi za uvedbo postopka pregleda.«

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26. 11. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 26.11.2020

________________________________

Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je bil dne 9. 11. 2020 izdan sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2020/38441 o vpisu spremembe pri subjektu. Sklep je bil izdan na podlagi predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi izvedene ponudbe delnic javnosti, ki je potekala na podlagi Prospekta za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje do 4.000.000 kosovnih delnic KS NALOŽBE d.d., oznake KSFR, na ime v skupni emisijski vrednosti 4.000.000,00 EUR, objavljenega dne 29. 9. 2020, v povezavi s sprejetim sklepom na skupščini družbe, ki je potekala dne 16. 7. 2020.

Po vpisu sprememb v sodni register:

 • osnovni kapital družbe znaša: 7.909.878 EUR;
 • število izdanih delnic: 7.909.878;

Sklep je priloga tega obvestila;

Sklep Srg 2020_38441 z dne 09.11.2020

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 9. 11. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 09.11.2020

________________________________

Obvestilo o prejeti tožbi na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine delničarjev z dne 16.07.2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KS Naložbe d.d.) obvešča zainteresirano javnost, da je družba dne 24. 9. 2020 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela tožbo Miloša Fortunata na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine družbe z  dne 16. 07. 2020, ki se nanašata na znižanje osnovnega kapitala (točka 4.1. dnevnega reda skupščine) ter na odobreni kapital (točka 4.2 dnevnega reda skupščine).

Družba bo v zakonskem roku podala odgovor na tožbo.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 25. 9. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 25.09.2020

________________________________

Obvestilo o vpisu sprememb v Sodnem registru

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je bil dne 18. 8. 2020 izdan sklep o spremembi ali dopolnitvi podatkov o osnovnem kapitalu družbe ter številu izdanih delnic. Z izdajo tega sklepa je višina osnovnega kapitala družbe ter število izdanih delnic skladno s sklepom skupščine družbe o znižanju osnovnega kapitala družbe, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne 16. 7. 2020.

Po vpisu sprememb v sodni register dne 18. 8. 2020:

 • osnovni kapital družbe znaša: 3.909.878 EUR,
 • število izdanih delnic z oznako KSFR: 3.909.878;

Nadalje družba javnost obvešča, da je bil dne 19. 8. 2020 izdan sklep glede vpisa odobrenega kapitala ter glede možnosti povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vložki.

Sklepa sta priloga tega obvestila:

Sklep Srg 2020_26321 z dne 18.08.2020
Sklep Srg 2020_26321 z dne 19.08.2020

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 24. 8. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 24.08.2020

________________________________

Obvestilo o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana obvešča javnost, da je bil dne 11. 08. 2020 izdan sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne  16. 07. 2020.

Sklep je priloga tega obvestila.
Sklep Srg 2020_22990 z dne 11.08.2020

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 17. 08. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 17.08.2020

________________________________

Obvestilo v zvezi z ustavitvijo postopka pogovorov v zvezi z nakupom celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“CEEREF”)

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“KS Naložbe”) objavlja naslednje sporočilo:

KS Naložbe je dne 7. 2. 2020 objavila obvestilo, da opravlja pogovore o nakupu celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“CEEREF”) ter da je v zvezi s tem dne 7. 2. 2020 sklenila pismo o nameri (Term Sheet) z družbo CEEREF S.A., Luxembourg.

Po pridobitvi preliminarnih poročil o vrednotenju družbe CEEREF ter skrbni analizi trenutnih razmer na finančnih trgih se je družba KS Naložbe dne 8. 6. 2020 odločila, da odstopi od nadaljnjih pogovorov za potencialni nakup družbe CEEREF.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 09.06.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 09.06.2020

__________________________________

Sklenitev pisma o nameri (Term Sheet-a)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Uredbe o zlorabi trga in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“KS Naložbe”) objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS Naložbe opravlja pogovore o nakupu celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“CEEREF”) ter je v zvezi s tem dne 07.02.2020 sklenila pismo o nameri (Term Sheet) z družbo CEEREF S.A., Luxembourg.

Sklenitev prodajne pogodbe za nakup celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF je v prvi vrsti odvisna od rezultatov skrbnega pregleda, ki se bo pričel opravljati po podpisu pisma o nameri ter pridobitve pristojnih soglasij organov družbe KS Naložbe.  Eventualna prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence ter soglasje skupščine KS Naložbe k transakciji.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 07.02.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 07.02.2020

Obvestilo o sprejetem sklepu uprave glede odobrenega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je dne 23. 1. 2021 uprava družbe sprejela sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 7.909.878 EUR in je razdeljen na 7.909.878 navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, poveča z denarnimi vložkom in sicer iz naslova odobrenega kapitala v skladu s 4. členom Statuta družbe in sicer v znesku 1.954.000,00 EUR na skupaj 9.863.878 EUR z izdajo novih navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic z glasovalno pravico, ki tvorijo z že izdanimi delnicami isti razred. Povečanje osnovnega kapitala v znesku 1.954.000,00 EUR se izvede z izdajo 1.954.000 novih navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico tako, da bo imela družba po povečanju osnovnega kapitala skupaj izdanih 9.863.878 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico. Emisijska vrednost ene nove delnice je 1,00 EUR. Skupna emisijska vrednost vseh novih delnic znaša 1.954.000,00 EUR. Vpisnik novih delnic je dolžan ob vpisu novih delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vpisane nove delnice. Vse novo izdane delnice dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice, kot že izdane delnice istega razreda. Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki in vpisane v register pri KDD d.d. po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.

Uprava družbe se je ob soglasju nadzornega sveta družbe upoštevaje interes družbe, primernost in potrebnost ter sorazmernost ukrepa odločila, da se prednostna pravica delničarjev družbe izključi ter da se vse novo izdane delnice v celoti ponudijo izključno delničarju KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper.

Nadzorni svet družbe je soglasje k sklepu uprave z dne 23. 1. 2021 podal dne 25. 1. 2021.

Družba bo zainteresirano javnost redno obveščala o nadaljnjih postopkih glede povečanja osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26. 1. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 26.01.2021

________________________________

Obvestilo o prejemu mnenja Komisije MGRT za priglasitve

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, Pravil Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je dne 16. 12. 2020 elektronsko prevzela mnenje Komisije ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obravnavo priglasitev neposrednih tujih naložb in izdajo mnenj o uvedbi postopka pregleda, št. 305-4/2020/85, z dne 7. 12. 2020 in sicer v zvezi s podano prevzemno namero prevzemnika KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper za odkup vseh delnic družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727 (Ciljna Družba) z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 (Delnice Ciljne Družbe) objavljeno dne 17. 11. 2020.

Mnenje komisije za priglasitve je sledeče:

»Na podlagi navedb in izjave priglasitelja, tj. družba KS Naložbe, podatkov v vlogi in priloženi dokumentaciji ter presoje meril za uvedbo postopka pregleda, je Komisija za priglasitve sklenila, da v trenutku priglasitve obravnavane neposredne tuje naložbe niso podani razlogi za uvedbo postopka pregleda.«

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 16. 12. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 16.12.2020

________________________________

Obvestilo o prejemu mnenja Komisije MGRT za priglasitve

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, Pravil Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je dne 25. 11. 2020 prejela mnenje Komisije ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obravnavo priglasitev neposrednih tujih naložb in izdajo mnenj o uvedbi postopka pregleda, št. 305-4/2020/74, z dne 19. 11. 2020 in sicer v zvezi v vpisom in vplačilom 4.000.000 kosovnih delnic izdajatelja KS Naložbe d.d. z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 s strani družbe KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper v postopku ponudbe delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje na podlagi dne 29. 9. 2020 objavljenega Prospekta.

Mnenje komisije za priglasitve je sledeče:

»Na podlagi navedb priglasitelja, tj. družba KS Naložbe, podatkov v vlogi in priloženi dokumentaciji ter presoje meril za uvedbo postopka pregleda, je Komisija za priglasitve sklenila, da v trenutku priglasitve obravnavane neposredne tuje naložbe niso podani razlogi za uvedbo postopka pregleda.«

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 26. 11. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 26.11.2020

________________________________

Obvestilo o vpisu povečanja osnovnega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je bil dne 9. 11. 2020 izdan sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 2020/38441 o vpisu spremembe pri subjektu. Sklep je bil izdan na podlagi predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala družbe na podlagi izvedene ponudbe delnic javnosti, ki je potekala na podlagi Prospekta za ponudbo delnic javnosti in uvrstitev v trgovanje do 4.000.000 kosovnih delnic KS NALOŽBE d.d., oznake KSFR, na ime v skupni emisijski vrednosti 4.000.000,00 EUR, objavljenega dne 29. 9. 2020, v povezavi s sprejetim sklepom na skupščini družbe, ki je potekala dne 16. 7. 2020.

Po vpisu sprememb v sodni register:

 • osnovni kapital družbe znaša: 7.909.878 EUR;
 • število izdanih delnic: 7.909.878;

Sklep je priloga tega obvestila;

Sklep Srg 2020_38441 z dne 09.11.2020

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 9. 11. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 09.11.2020

________________________________

Obvestilo o prejeti tožbi na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine delničarjev z dne 16.07.2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, 17. člena Uredbe MAR oz. veljavne zakonodaje, družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KS Naložbe d.d.) obvešča zainteresirano javnost, da je družba dne 24. 9. 2020 od Okrožnega sodišča v Ljubljani prejela tožbo Miloša Fortunata na ugotovitev ničnosti in podrejeno izpodbojnosti sklepov skupščine družbe z  dne 16. 07. 2020, ki se nanašata na znižanje osnovnega kapitala (točka 4.1. dnevnega reda skupščine) ter na odobreni kapital (točka 4.2 dnevnega reda skupščine).

Družba bo v zakonskem roku podala odgovor na tožbo.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 25. 9. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 25.09.2020

________________________________

Obvestilo o vpisu sprememb v Sodnem registru

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, Ljubljana (v nadaljevanju: družba) obvešča javnost, da je bil dne 18. 8. 2020 izdan sklep o spremembi ali dopolnitvi podatkov o osnovnem kapitalu družbe ter številu izdanih delnic. Z izdajo tega sklepa je višina osnovnega kapitala družbe ter število izdanih delnic skladno s sklepom skupščine družbe o znižanju osnovnega kapitala družbe, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne 16. 7. 2020.

Po vpisu sprememb v sodni register dne 18. 8. 2020:

 • osnovni kapital družbe znaša: 3.909.878 EUR,
 • število izdanih delnic z oznako KSFR: 3.909.878;

Nadalje družba javnost obvešča, da je bil dne 19. 8. 2020 izdan sklep glede vpisa odobrenega kapitala ter glede možnosti povečanja osnovnega kapitala z denarnimi vložki.

Sklepa sta priloga tega obvestila:

Sklep Srg 2020_26321 z dne 18.08.2020
Sklep Srg 2020_26321 z dne 19.08.2020

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 24. 8. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 24.08.2020

________________________________

Obvestilo o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU družba KS NALOŽBE d.d., Ljubljana obvešča javnost, da je bil dne 11. 08. 2020 izdan sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe, ki je bil sprejet na skupščini družbe dne  16. 07. 2020.

Sklep je priloga tega obvestila.
Sklep Srg 2020_22990 z dne 11.08.2020

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 17. 08. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 17.08.2020

________________________________

Obvestilo v zvezi z ustavitvijo postopka pogovorov v zvezi z nakupom celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“CEEREF”)

Na podlagi prvega odstavka 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES, 158. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov – ZTFI-1, Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“KS Naložbe”) objavlja naslednje sporočilo:

KS Naložbe je dne 7. 2. 2020 objavila obvestilo, da opravlja pogovore o nakupu celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“CEEREF”) ter da je v zvezi s tem dne 7. 2. 2020 sklenila pismo o nameri (Term Sheet) z družbo CEEREF S.A., Luxembourg.

Po pridobitvi preliminarnih poročil o vrednotenju družbe CEEREF ter skrbni analizi trenutnih razmer na finančnih trgih se je družba KS Naložbe dne 8. 6. 2020 odločila, da odstopi od nadaljnjih pogovorov za potencialni nakup družbe CEEREF.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 09.06.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 09.06.2020

__________________________________

Sklenitev pisma o nameri (Term Sheet-a)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, Uredbe o zlorabi trga in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“KS Naložbe”) objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS Naložbe opravlja pogovore o nakupu celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (“CEEREF”) ter je v zvezi s tem dne 07.02.2020 sklenila pismo o nameri (Term Sheet) z družbo CEEREF S.A., Luxembourg.

Sklenitev prodajne pogodbe za nakup celotnega poslovnega deleža družbe CEEREF je v prvi vrsti odvisna od rezultatov skrbnega pregleda, ki se bo pričel opravljati po podpisu pisma o nameri ter pridobitve pristojnih soglasij organov družbe KS Naložbe.  Eventualna prodajna pogodba bo sklenjena pod odložnimi pogoji, ki med drugim vključujejo soglasje pristojnih organov za varstvo konkurence ter soglasje skupščine KS Naložbe k transakciji.

To obvestilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 07.02.2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 07.02.2020

KS NALOŽBE d.d. - mesečna poročila