DRUGA OBVESTILA

ODKUP LASTNIH DELNIC

Zaključek programa odkupa lastnih delnic družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, 5. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (v nadaljevanju: MAR) ter 2. člena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1052 družba KS NALOŽBE finančne naložbe d. d. objavlja, da je na podlagi točke III. Programa odkupa lastnih delnic družbe z dne 02. 02. 2018, ki je bil objavljen dne 5.2.2018, z dnem 24.7.2018 predčasno v celoti zaključila z izvajanjem programa odkupa lastnih delnic.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 24.7.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 24.07.2018

Sprememba programa nakupa lastnih delnic 

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev dne 31.8.2016 pooblastila upravo družbe za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo skupščine velja za 36 mesecev od datuma pooblastila skupščine.

Družba je dne 10.1.2018 začela s programom nakupa lastnih delnic na organiziranem finančnem trgu. Ker pooblastilo skupščine ni omejeno zgolj na pridobivanje lastnih delnic na organiziranem finančnem trgu in ker družba ocenjuje, da na organiziranem trgu ne bo pridobila ciljnega števila lastnih delnic in ker se še relativno veliko delnic družbe nahaja na ukinjenih registrskih računih pri KDD, sta se uprava in nadzorni svet družbe odločila, da program nakupa lastnih delnic razširita tudi na izven organizirani finančni trg in sicer bo družba poskušala pridobivati lastne delnice neposredno od imetnikov vrednostnih papirjem, katerim bo posredovala dopis s ponudbo za odkup.

V skladu s spremenjeno strategijo nakupa lastnih delnic je družba na novo določila največji denarni znesek dodeljen za program ter največje število delnic, ki se jih lahko pridobi. Navedeni postavki sta razvidni iz priloženega Programa odkupa lastnih delnic družbe, ki v celoti nadomešča program objavljen dne 10.1.2018.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 05. 2. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 05.2.2018

Program odkupa lastnih delnic družbe
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 05.02.2018 do 13.02.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 14.02.2018 do 21.02.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 22.02.2018 do 01.03.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 02.03.2018 do 09.03.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 12.03.2018 do 19.03.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 20.03.2018 do 27.03.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 27.03.2018 do 05.04.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 05.04.2018 do 13.04.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 16.04.2018 do 20.04.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 23.04.2018 do 03.05.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 04.05.2018 do 10.05.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 11.05.2018 do 16.05.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 17.05.2018 do 24.05.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 25.05.2018 do 31.05.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 01.06.2018 do 08.06.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 11.06.2018 do 18.06.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 19.06.2018 do 26.06.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 27.06.2018 do 04.07.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 05.07.2018 do 12.07.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 13.07.2018 do 20.07.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 23.07.2018 do 24.07.2018
Obvestilo o prodaji lastnih delnic 20.12.2018

Začetek programa nakupov lastnih delnic

Na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev dne  31. 8. 2016 pooblastila upravo družbe za nakup lastnih delnic. Družba razkriva, da bo pričela z nakupi lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine pod naslednjimi pogoji:

Največji denarni znesek, namenjen nakupom lastnih delnic je 60.211,70 EUR.

Največje število lastnih delnic, ki jih bo družba poskušala pridobiti na organiziranem trgu, je 78.197.

Trajanje programa nakupov lastnih delnic je 36 mesecev od datuma pooblastila skupščine.

Delnice bo družba pridobivala s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni in po pogojih, ki ne bodo vplivali na prevladujoče tržne razmere. O pridobitvah lastnih delnic bo družba redno obveščala javnost.

Lastne delnice, pridobljene na osnovi pooblastila skupščine, bo družba uporabila za namene v skladu s 527. členom ZGD-1 ter pooblastilom skupščine.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 10. 1. 2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 10.1.2018

Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 11.1.2018 do 18.1.2018
Popravek obvestila o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 11.1.2018 do 18.1.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 19.1.2018 do 25.1.2018
Popravek obvestila o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 19.1.2018 do 25.1.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 26.1.2018 do 01.2.2018
Popravek obvestila o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 26.1.2018 do 01.2.2018
Obvestilo o pridobitvi lastnih delnic v obdobju od 02.02.2018 do 02.02.2018
Pooblastilo za odkup lastnih delnic z dne 31.8.2016

KS NALOŽBE d.d. - razno