RAZNO

Imenovanje direktorja družbe KS NALOŽBE finančne naložbe, d.d. za naslednje 6-letno mandatno obdobje

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter  določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja naslednje sporočilo:

 Nadzorni svet družbe je na svoji 5. redni seji dne 20.09.2018 imenoval dosedanjo direktorico družbe Tanjo Petročnik za direktorico družbe še za nadaljnjo mandatno dobo 6 let, ki prične teči z dnem 1.10.2018, s pooblastilom za samostojno zastopanje.

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 20.09.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 20.09.2018

Objava odgovorov na vprašanja delničarja

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba) objavlja odgovore v zvezi z vprašanji delničarja Vseslovensko združenje malih delničarjev (v nadaljevanju: VZMD), zastavljenimi na skupščini družbe dne 28.8.2018.

Vprašanja VZMD in odgovor družbe objavljamo v pripetem dokumentu.

Objava odgovorov na vprašanja delničarja

Obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe od 31.08.2018 dalje, in sicer za obdobje najmanj 5 let.

Ljubljana, 31.08.2018

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

Izjava o spoštovanju kodeksa

KS NALOŽBE d.d. - razno