DRUGA OBVESTILA

PREVZEMNA PONUDBA

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Odločba ATVP o izidu prevzemne ponudbe 

Na podlagi 56. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) ter določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena ZPre-1 ciljna družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja, da je dne 22. 01. 2021 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št.: 40201-7/2020-29 z dne 19. 01. 2021, s katero ta ugotavlja, da je prevzemna ponudba prevzemnika Kalantia Limited, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper za 7.909.878 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake KSFR zmanjšano za 6.884.228 delnic oznake KSFR, ki jih ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 1.025.650 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake KSFR ciljne družbe KS Naložbe, d. d., Dunajska cesta 9, Ljubljana, ki je trajala od vključno 17. 12. 2020 do vključno 15. 1. 2021, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev v obrazložitvi odločbe navaja, da jo je prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom 54. člena Zakona o prevzemih obvestil, da je v času od vključno 17. 12. 2020 do vključno 15. 1. 2021 prevzemno ponudbo sprejelo 85 akceptantov, ki so skupaj imetniki 7.692 delnic ciljne družbe z oznako KSFR, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 0,1 odstotka vseh delnic ciljne družbe z oznako KSFR. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe oznake KSFR prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic oznake KSFR za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Odločba ATVP o izidu prevzemene ponudbe je priloga tega obvestila:

Odločba ATVP o izidu prevzemne ponudbe, opr. št.: 40201-7/2020-29 z dne 19.01.2021

To obvestilo skupaj z odločbo o izidu prevzemne ponudbe bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 22. 01. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 22.01.2021

_____________________

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi 54. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) ter določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Dne 18. 1. 2021 je prevzemnik KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol (v nadaljevanju: prevzemnik) glede prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ciljna družba), objavljene dne 17.12.2020, na podlagi dovoljena Agencije za trg vrednostnih papirjev št. 40201-7/2020-14 z dne 16.12.2020, objavil obvestilo o izidu prevzemne ponudbe. Obvestilo prevzemnika je pripeto k temu obvestilu.

V času trajanja prevzemne ponudbe, od vključno 17. 12. 2020 do vključno 15. 1. 2021, je ponudbo sprejelo 85 akceptantov, ki so bili skupaj imetniki 7.692 delnic ciljne družbe z oznako KSFR, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 0,1% vseh izdanih delnic ciljne družbe.

Prevzemnik ima tako, skupaj s 6.884.228 delnicami ciljne družbe, ki jih je imel v lasti na dan objave prevzemne ponudbe, v lasti 6.891.920 delnic ciljne družbe, kar predstavlja 87,13% vseh delnic ciljne družbe.

Skladno z določili prevzemne ponudbe in prospekta prevzemnik izjavlja, da je prevzemna ponudba za odkup delnic ciljne družbe uspela.

Mnenje poslovodstva je priloga tega obvestila:

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. – 18.1.2021

To obvestilo skupaj z mnenjem poslovodstva ciljne družbe bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 18. 01. 2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 18.01.2021

_____________________

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Mnenje poslovodstva ciljne družbe glede  prevzemne ponudbe

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) ter določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. v prilogi objavlja Mnenje poslovodstva ciljne družbe glede prevzemen ponudbe, ki jo je prevzemnik KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper objavil dne 17. 12. 2020.

Mnenje poslovodstva je priloga tega obvestila:

Mnenje poslovodstva ciljne družbe – 22.12.2020

To obvestilo skupaj z mnenjem poslovodstva ciljne družbe bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 22. 12. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 22.12.2020

_____________________

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe KS NALOŽBE d.d.

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, Pravil Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je s strani INTERKAPITAL vrijednostni papiri d.o.o., Masarykova 1, Zagreb, Hrvaška dne 17. 12. 2020 prejela prevzemno ponudbo in prospekt prevzemnika KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper (Prevzemnik) za odkup delnic družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727 (Ciljna Družba) z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 (Delnice Ciljne Družbe).

Prevzemna ponudba in prospekt sta prilogi tega obvestila.

Prevzemna ponudba in prespekt

IZJ-DEN Obrazec izjave o sprejemu denarne ponudbe

Prevzemna ponudba za Delnice Ciljne Družbe s strani Prevzemnika je bila tudi objavljena dne 17. 12. 2020 v časopisu Delo. Prevzemnik za plačilo ene delnice z oznako KSFR ponuja plačilo v višini 1,00 EUR.

Prevzemnik je Ciljno družbo tudi obvestil, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) dne 16. 12. 2020 izdala dovoljenje za prevzemno ponudbo za 7.909.878 navadnih kosovnih delnic istega razred z glasovalno pravico oznake KSFR, zmanjšano za 6.884.228 delnic oznake KSFR, ki jih ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 1.025.650 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake KSFR ciljne družbe KS NALOŽBE, D.D., Dunajska cesta 9, Ljubljana.

To obvestilo skupaj z prevzemno ponudbo in prospektom bo objavljeno na uradni spletni strani družbe od 17. 12. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 17.12.2020

_____________________

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o prevzemni nameri za odkup delnic družbe KS NALOŽBE d.d.

 

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU, Pravil Ljubljanske borze ter veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana obvešča javnost, da je danes dne 17. 11. 2020 prejela obvestilo o prevzemni nameri s strani družbe KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper (prevzemnik) za odkup vseh delnic družbe KS NALOŽBE d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727 (Ciljna Družba) z oznako KSFR in ISIN kodo SI0021113855 (Delnice Ciljne Družbe).

Obvestilo o prevzemni nameri je priloga tega obvestila.

Obvestilo o prevzemni nameri

To obvestilo skupaj z obvestilom o prevzemni nameri z dne 17. 11. 2020 objavljeno na uradni spletni strani družbe od 17. 11. 2020 dalje do dneva izteka predpisanega roka.

Ljubljana, 17.11.2020

_____________________

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Odločba ATVP o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena Zakona o prevzemih ciljna družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana objavlja, da je dne 21. 8. 2017 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št.: 40201-12/2017-21 z dne 18. 8. 2017, s katero ta ugotavlja, da je prevzemna ponudba prevzemnika Kalantia Limited, 28 Oktovriou, 261, View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper za 3.909.878 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake KSFR zmanjšano za 2.694.780 delnic oznake KSFR, ki jih ima prevzemnik že v lasti, torej skupno za 1.215.098 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake KSFR ciljne družbe KS Naložbe, d. d., Dunajska cesta 9, Ljubljana, ki je trajala od 13. 7. do 16. 8. 2017, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev v obrazložitvi odločbe navaja, da jo je prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom 54. člena Zakona o prevzemih obvestil, da je v času od 13. 7. do 16. 8. 2017 do 12. ure prevzemno ponudbo sprejelo 317 akceptantov, ki so skupaj imetniki 64.899 delnic ciljne družbe z oznako KSFR, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 1,66 odstotka vseh izdanih delnic ciljne družbe. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic, za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 22.08.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Ciljna družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. obvešča, da je bilo dne, 18.08.2017 v časopisu Dnevnik
objavljeno Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Ljubljana.

Uprava ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. v prilogi objavlja Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe.

Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe (18.08.2017)

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 18.08.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Uprava ciljne družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. v prilogi objavlja Mnenje poslovodstva ciljne družbe glede prevzemen ponudbe.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe (17.07.2017)

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 17.07.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe KS Naložbe d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. je s strani ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana dne 11.07.2017 prejela prevzemno ponudbo in prospekt prevzemnika KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261 View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper, za odkup delnic ciljne družbe-izdajatelja KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.

Prevzemna ponudba in prospekt je v priponki tega obvestila.

Prevzemna ponudba in prospekt (11.07.2017)

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 11.07.2017

KS NALOŽBE d.d., finančne naložbe
Obvestilo o prevzemni nameri

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Družba KS NALOŽBE finančne naložbe d.d je s strani ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana dne 13.06.2017 prejela obvestilo o prevzemni nameri prevzemnika KALANTIA LIMITED, 28 Oktovriou, 261 View Point Tower, 3035 Limassol, Ciper, za odkup vseh delnic z glasovalno pravico izdajatelja KS NALOŽBE finančne naložbe d.d., s poslovnim naslovom Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 2225727000, katerih imetnik ni prevzemnik.
Obvestilo o prevzemni nameri je po pooblastilu in za račun družbe KALANTIA LIMITED podpisala družba ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Zadevno pooblastilo je v priponki tega Obvestila.

Obvestilo o prevzemni nameri (13.06.2017)
Pooblastilo (13.06.2017)

To obvestilo bo objavljeno še najmanj 5 let od objave.

Ljubljana, 13.06.2017

KS NALOŽBE d.d. - druga obvestila