O DRUŽBI

KS NALOŽBE, d.d., finančne naložbe

Ljubljana, Dunajska 9
T +386 (0) 3001 402
Mail: info@ks-nalozbe.com

vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. reg. vl. 1/45014/00
osnovni kapital: 16.315.848,77 EUR
matična številka družbe: 2225727
ID DDV: SI74816926
predsednik NS: France Pevec
direktorica družbe: Tanja Petročnik

Pravila obdelave osebnih podatkov v družbi KS Naložbe d.d.

KS NALOŽBE d.d. - o družbi